Xem bản thử nghiệm
#

Lỗi trong tập lệnh TSX trên dòng CPU