Samsung không ngần ngại thể hiện bản thân: “Bạn có thể làm được sản phẩm với 1 điểm đặc biệt ư? Tôi có thể làm được TẤT CẢ trong một!”
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 1.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 2.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 3.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 4.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 5.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 6.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 7.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 8.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 9.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 10.

Thử nghiệm 120Hz

Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 12.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 13.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 14.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 15.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 16.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 17.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 18.

So sánh hiệu năng S10, Find X2 và S20 Ultra

Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 20.

Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 22.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 23.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 24.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 25.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 26.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 27.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 28.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 29.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 30.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 31.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 32.
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S20 Ultra: Câu chuyện của những con số vượt giới hạn - Ảnh 33.
Minh Đức
Minh Đức
Nhật Ánh
Theo Trí Thức Trẻ22.03.2020