1 2 3 4 5 6 7 8
Thiết kế 1
Màn hình đục lỗ 2
Camera 3
Camera selfie 4
Hiệu năng 5
ColorOS 6
Pin và sạc nhanh 7
Giá bán và khuyến mãi 8