Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào?

Đức Khương , Theo Trí Thức Trẻ

Trong mắt của nhiều người, Pit Bull là giống có có vẻ ngoài và tính cách rất hung dữ, nhưng khi chúng lai tạo với những giống chó khác thì có vẻ như điều nó lại trái ngược hoàn toàn.

Pit Bull + Australian Cattle Dog

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

Pit Bull + Corgi

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 2.

Pit Bull + Husky

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 3.

Pit Bull + Lab

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 4.

Pit Bull + German Shepherd

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 5.

Pit Bull + Australian Shepherd

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 6.

Pit Bull + Beagle

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 7.

Pit Bull + Bulldog

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 8.

Pit Bull + Rottweiler

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 9.

Pit Bull + Great Dane

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 10.

Pit Bull + Pug

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 11.

Pit Bull + Husky

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 12.

Pit Bull + Australian Shepherd

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 13.

Pit Bull + Yorkie

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 14.

Pit Bull + Alaskan Husky

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 15.

Pit Bull + Bull Mastiff

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 16.

Pit Bull + Golden Retriever

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 17.

Pit Bull + Corgi

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 18.

Pit Bull + Dachshund

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 19.

Pit Bull + Shar Pei

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 20.

Pit Bull + Australian Shepherd

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 21.

Pit Bull + Dachshund

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 22.

Pit Bull + Rhodesian Ridgeback

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 23.

Pit Bull + Dalmatian

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 24.

Pit Bull + Chihuahua

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 25.

Pit Bull + Golden Retriever

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 26.

Pit Bull + Chihuahua

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 27.

Pit Bull + Bassett

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 28.

Pit Bull + Dalmatian

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 29.

Pit Bull + Spaniel

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 30.

Pit Bull + Beagle

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 31.

Pit Bull + German Shepherd

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 32.

Pit Bull + Lab + Weimaraner

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 33.

Pit Bull + Chocolate Lab

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 34.

Pit Bull + Shar Pei

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 35.

Pit Bull + Poodle

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 36.

Pit Bull + Golden Retriever

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 37.

Pit Bull + Chow Chow

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 38.

Pit Bull + Corgi

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 39.

Pit Bull + Basset Hound

Khi Pit Bull lai tạo với những giống chó khác thì sẽ như thế nào? - Ảnh 40.

NỔI BẬT TRANG CHỦ